PRIVACY STATEMENT

1. Offerte aanvragen

1.1 Je kunt een offerte aanvraag indienen door het daarvoor bestemde contactformulier op de website in te vullen.

1.2 Je staat er jegens Simply Saté voor in dat de door jou verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Eventuele wijzigingen in de offerte dien je tijdig aan Simply Saté door te geven.

1.3 Het staat Simply Saté ten allen tijde vrij om een aanvraag zonder enige reden te weigeren of te annuleren.

2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onze website en onze dienstverlening berusten uitsluitend bij Simply Saté en/of onze licentiegevers.

2.2 Het gebruik dat je mag maken van de website en onze dienstverlening is beperkt tot hetgeen is bepaald op de website en in deze algemene voorwaarden.

2.3 Simply Saté heeft het recht om je ingezonden bijdragen, zoals recensies, te gebruiken voor al haar huidige en toekomstige activiteiten. Voor zover op deze bijdragen intellectuele eigendomsrechten rusten, draag je deze onvoorwaardelijk en kosteloos aan Simply Saté over. Voor zover mogelijk doe je daarbij tevens afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten. Je staat er jegens Simply Saté voor in dat je het recht hebt om de ingezonden bijdragen ter beschikking te stellen en de rechten daarop zoals hierboven beschreven over te dragen.

2.4 Simpy Saté heeft het recht om je bijdrage naar eigen inzicht op de website te plaatsen en/of te verwijderen, al dan niet onder vermelding van de door de gebruiker opgegeven (gebruikers-)naam.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Aan de dienstverlening van Simply Saté wordt de uiterste zorg besteed en de maaltijden/etenswaren voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedsel hygiëne (HACCP).

3.2 Simply Saté garandeert echter niet dat de dienstverlening foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. Simply Saté geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik.

3.3 Simply Saté is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die optreedt door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld van Simply Saté en/of onze bestuurders.

3.4 Simply Saté is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.

3.5 Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie je de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als jij Simply Saté daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld, Simply Saté kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen.

3.6 Je vrijwaart Simply Saté voor welke claim dan ook van jezelf of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening.

4. Prijs en betaling

4.1 De tarieven en voorwaarden voor onze dienstverlening worden bekend gemaakt door middel van de offerte.

4.2 Catering en aanverwante diensten op locatie van Simply Saté, welke worden geleverd na schriftelijke en per email bevestiging dienen volgens de voorwaarden, welke op de factuur staan vermeld, te worden voldaan.

4.3 Facturen welke na opdrachtbevestiging (eindrekening) worden verstuurd dienen binnen acht dagen te worden voldaan na de opgegeven factuurdatum welke op de factuur staat vermeld.

4.4 Indien de betaling n.a.v. de factuur niet is voldaan aan Simply Saté stuurt Simply Saté een betalingsherinnering per email of wordt er telefonisch contact opgenomen. Deze dient dan alsnog binnen vijf werkdagen te worden voldaan. Indien een betaling na deze termijn nog niet is voldaan schakelt Simply Saté een incassobureau in. De vervolgkosten zijn voor de opdrachtgever. Simply Saté staat vrij om alle bruikbare en aanverwante informatie beschikbaar te stellen aan derden om zijn betaling voldaan te krijgen.

4.5 Het evenement kan tot 7 dagen voor de afgesproken datum kosteloos worden geannuleerd.

4.6 De huur van de foodtruck en personeel is voor de tijdsduur van het evenement, zoals aangegeven op de offerte. Extra uren en eventuele parkeerkosten zijn op basis van nacalculatie.

5. Privacy (zie ook ons privacyverklaring voor details)

5.1 Simply Saté verwerkt en bewaart de door jou opgegeven gegevens in het kader van onze dienstverlening en houdt zich daarbij aan de wettelijke regels over de bescherming van persoonsgegevens.

5.2 Je persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening dan wel indien wij daartoe op grond van de wet of een bevel van een bevoegde instantie verplicht zijn. We maken gebruik van cookies, die ons in staat stellen jouw computer te herkennen. Op die manier wordt het gebruikersgemak verhoogd omdat je niet telkens opnieuw je gegevens hoeft in te voeren.

5.3 We bewaren en verwerken jouw persoonsgegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, rekening houdend met de huidige stand van de techniek.

5.4 Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens die door ons bewaard worden in te zien, te corrigeren of te wijzigen. Daartoe kun je met ons contact opnemen via info@Agoes.nl.

5. Privacy (zie ook ons privacyverklaring voor details)

6.1 Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. Ook hebben we te allen tijde het recht om onze dienstverlening stop te zetten.

6.2 Op deze Algemene Voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing.

6.3 In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.

6.4 In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van Simply Saté worden overgedragen, heeft Simply Saté het recht om alle onderdelen van de website, daaronder begrepen eventuele bijdragen van gebruikers mede over te dragen.

Simply Saté

Kvk nummer : 77496590
BTW nummer : NL003202214B11